• گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت گهرهمکار

    گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت گهرهمکار

 

 

 

 اعضا هئیت مدیره

              

ناصر یوسفی

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

           

محسن میرزاده

 

 رئیس هیئت مدیره

 

           

حمید کشاورز

 

نائب رئیس هیئت مدیره

 

           

اسماعیل فخریان

 

 عضو هیئت مدیره

 

           

حمید زیدآبادی نژاد

 

 

عضو هیئت مدیره