• گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت گهرهمکار

    گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت گهرهمکار

1-دانلود اسناد و ملزومات آگهی تجدید مناقصه(نوبت اول) بارگیری و حمل بار شکسته شده زیر نوار خروجی واحد خردایش شرکت گهر همکار

دانلود اسناد مناقصه

دانلود ملزومات HSE

دانلود پیش قرارداد 

 

2-اسناد و ملزومات آگهی تجدید مناقصه عمومی(نوبت اول)  خوراک دهی به واحد خردایش و دانه بندی شرکت گهر همکار

دانلود اسناد مناقصه

دانلود ملزومات HSE

دانلود پیش قرارداد